عباس مرادان

درباره من

دکتر عباس مرادان
image

استادیار بازنشسته گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

  • آدرس گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331530000
  • وبسایت https://amoradan.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/07
The effect of glosses on incidental vocabulary learning of Iranian EFL learners
International joural of applied linguistics and English literature(2016)
^عباس مرادان*, 9211259029
The Effect of Raising Intercultural Awareness through Cultural Profile on Iranian EFLLearners’ Critical Thinking Skills
International Journal of Language and Applied Linguistics(2016)
^عباس مرادان*, 9211259033
Examining Ambiguity Tolerance in the Domain of EFL Reading Comprehension
MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS(2017)
^عباس مرادان, 9311259008*
The impact of portfolio and conferencing of Iranian EFL learners writing skills
(2011)
^عباس مرادان
The relationship between self-,peer-,and teacher assessment in EFL learners speaking
(2012)
مریم زكیان, ^عباس مرادان, سید نقیبی
وصف الطبیعه عندالحلی و وردزوث: دراسه مقارنه
(2012)
^عباس مرادان
The relationship between test anxiety and listening comprehension among EFL students of Kerman university
Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities(2013)
^عباس مرادان, عباس معتمدی
The relationship between willing ness to communicate outside the classroom and ideal L2 self
(2014)
^عباس مرادان
The relationship between perfectionism and listening comprehension among EFl students of Kerman University
(2013)
^عباس مرادان
Grammatical accurracy through corrective feedbak on dialogue journal
(2014)
نرگس رییس زاده, ^عباس مرادان, گلناز پیوندی
قدرت عملی کلام در شعر حافظ
(1998)
^عباس مرادان
انگلیسی دیوانه-انگلیسی وارونه
(1998)
^عباس مرادان
the miraculous power of poetry as a language teaching device in EFL classes
(2006)
^عباس مرادان
A descriptive study on the conceptualization and categorization of fairness in language testing
دوازدهمین کنفرا نس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی(2015-02-25)
^عباس مرادان, جهانبخش نیک پور
An investigation into How Iranian female EFL Learners Emotionally respond to the Oral Corrective Feedback and the Relationship between Their Emotional Response and Motivation
International conference on futures study, humanities and development(2016-11-25)
^عباس مرادان, طناز خوش احوال
the miraculous power of poetry as a language teaching device in EFL classes
دومین همایش آموزش زبان و ادبیات انگلیسی در ایران(2005-02-03)
^عباس مرادان
Tackling the Learners Oral Inadequacy through Exploratory Teaching
درچهارمین همایش بررسی مسائل آموزش زبان انگلیسی در ایران(2007-07-09)
مهدی نوروزی خیابانی, ^عباس مرادان
Teacher-Led Lockstep Interaction and Student – Centered Autonomous Interaction
Independent Learning Association(2007-10-05)
^عباس مرادان, پرویز بیرجندی
Literature-based Instruction and the Development of Communicative Competence
The First Postgraduate Conference on TEFL/TESOL Current in Language Teaching an Learning(2009-01-29)
^عباس مرادان
The integration of self-, peer-, and teacher assessments in production skills
The Fifth Conference on Issues in English Language Teaching in Iran (IELTI 5)(2010-01-06)
^عباس مرادان
A new model for general English textbooks design: initiating philosophy to the scene
نخستین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان(2012-10-30)
^عباس مرادان
Iranian EFL learners attitudes about ethical consideration in research and assessment
The 10th international TELLSI conference: TELLSI 10(2012-10-16)
^عباس مرادان
Teacher's thinking about teaching: a critical study on TEFL teachers
International conference on current trends in ELT(2013-05-20)
^عباس مرادان
نقش تفكر انتقادي در مهارت خواندن و درك مطلب فارسي¬آموزان خارجي سطح پيشرفته
منتظمي ايران دوست ريحانه(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطهيميانتابآوريوقدرتكلامزبانآموزاندرارزيابيتوانگفتاري .
سيري ساناز(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرابزارهايكمكآموزشيبربهبودنوشتاررواييزبانآموزاندركلاسهايآموزشزبان .
مددي مژگان(تاریخ دفاع: 1398/09/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معرفيساختاركليوطرحژانرمقالهيتوضيحيازطريقرويكردمبتنيبرژانروتاثيرآنبرنگارشدانشگاهيدانشجويان .
محمدحسيني حوريه(تاریخ دفاع: 1398/08/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيتاثيراستفادهازارزيابيمستمربرواژگان
احساني پور محمد(تاریخ دفاع: 1398/09/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربكارگيريارزيابيهمتاييدربيندانشآموزانباهوشمعنويبالاوپايينبرروياستقلالآنها. مطرحگرديدوتصويبشد
سعدآبادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/09/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و استانداردسازي آزمون گفتاري و شنيداري براي زبان آموزان غيرفارسي زبان
توكلي هما(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظر معلمان آقا و خانم ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي درباره فعاليت هاي مقدماتي انگيزشي در كلاس
رحمتي شقايق سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارائه ي نمونه هاي نوشتاري حرفه اي و معتبر روي توانايي پاراگراف نويسي زبان آموزان ايراني
گودرزي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كمك هاي صوتي و تصويري به عنوان وسيله اي براي ارتقاي مشاركت و تعامل گقتاري دانش اموزان در كلاس هاي اموزش زبان انگليسي به عنوان زبان خارجه
كمندي احد(تاریخ دفاع: 1398/03/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ضبط كردن درس و نوشتن يادداشت توسط دانش آموزان بعد از هر كلاس به عنوان روشهايي براي تدريس بازنگرانه معلم ، روي انگيزه دانش آموزان براي صحبت كردن به زبان انگليسي .
طالبي كولائي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تصحيح املا همكلاسي ها بر پيشرفت در املا در مقطع ابتدايي دانش آموزان زبان انگليسي و واكنش آنها نسبت به تصحيح املا توسط همكلاسي ها .
بريماني ورندي صديقه(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه ي لايه هاي متنوع از يك فعاليت خاص براي زبان آموزان سطح متوسط ايراني جهت استفاده ي مفيد از فيلم ها در كلاس هاي گفتاري .
ابراهيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از فعاليت تبادل نظر و عقيده بر بهبود نوشتار زبان آموزان متوسطه ي زبان فارسي .
انصاريپور پريسا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ابزار چند رسانه اي بر روي خودگرداني و درك مطلب در مقطع ابتدايي دانش آموزان زبان انگليسي .
عقددادي كبريا(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مشخصات دوره هاي انگليسي براي اهداف ويژه و نگرش معلمان و دانش آموزان نسبت به دوره هاي انگليسي براي اهداف ويژه در گروه هاي آموزشي مهندسي .
محمدي كيا اكرم(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر روش سوال پرسيدن معلمان بر ميزان بازدهي و تعاملات كلامي زبان آموزان انگليسي متوسطه ايراني .
نادري اشكفتكي غزال(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سنجش پويا مبتني بر فعاليت بر روي مهارت تكلم و مشاركت كلاسي زبان آموزان ايراني سطح متوسط .
مراغي ناهيد(تاریخ دفاع: 1396/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه حركت سوم تعاملات كلاسي در كلاسهاي آموزش زبان انگليسي .
پلنگ اسفندياري آرش(تاریخ دفاع: 1396/10/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين استفاده زبان آموزان ايراني از استراتژي هاي يادگيري لغت و سطح تاب آوري آنها .
زمانيان سحر(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تك¬زبانگي، دوزبانگي و تاثير آنها در يادگيري لغات زبان خارجي در بين دانش¬آموزان متوسطه دوم شهرستان جوين: جنسيت ، طبقه اجتماعي و ميزان يادگيري لغات در تك¬زبانه¬ها و دوزبانه¬ها
وحيدي فرد غلامرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و بررسي كتب آموزشي زبان فارسي در روسيه و مقايسه اي آنها با كتب موجود در ايران
عباسي مهسا(تاریخ دفاع: 1397/03/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه الگوهاي پيش نمونه در فارسي آموزان خارجي بر اساس زبان مادري و جنسيت فارسي آموزان با رويكردي شناختي
فكور نفيسه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين فرهنگ تصويري فارسي براي فارسي¬آموزان خارجي و نقش آن در آموزش واژگان به فارسي¬آموزان خارجي
رئيسيان منصوره(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سنجش يادگيرنده محور مبتني بر فعاليت بر روي مهارت درك مطلب زبان آموزان ايراني ، نياز به يك ديدگاه جديد در روند فعلي ارزيابي .
كريمي اسرمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير انواع وزن شعري زبان فارسي بر درك مطلب فارسي¬آموزان ترك زبان
صادق نسب فركوش سميرا(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين اضطراب زبان خارجي ، خود- كارايي ، استنباط شخصي از قدرت ارتباطي فرد و ميل به برقراري ارتباط در ميان دانش آموزان زبان خارجي انگليسي .
رحماني مقدم ساناز(تاریخ دفاع: 1397/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي زبان غير مودبانه و شيوه آموزش اصل ادب: آموزش اصل ادب توسط معلمين در كلاس
معماري مجتبي(تاریخ دفاع: 1395/08/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تست مشاركتي بر ميزان همكاري فراگيران خارجي زبان انگليسي در انجام فعاليت هاي آموزشي گروهي .
تجلي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد آزموني استاندارد براي فراگيران زبان فارسي غير فارسي زبان در مهارت نوشتار و خواندن و درك مطلب
يعقوبي مريم(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استعاره دستوري در ترجمه: بررسي دو برگردان از رمان سالار مگسها با ترجمه حميد رفيعي و مژگان منصوري
طاهري محسن(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين تكاليف گفتگو در سطح مياني براي آموزش و سنجش فارسي آموزان خارجي به شيوه كارپوشه
كرمي رويا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير برنامه هاي چند رسانه اي بر يادگيري واژگان در زبان آموزان ايراني سطوح پايه و مقدماتي زبان انگليسي
پورخليل محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تفاوت بين عملكرد زبان اموزان كمالگرا سازگار و ناسازگار از نظر مقدار شركت آن ها در بحث هاي كلاسي و همچنين از نظر صحت گرامر و لغات در مكالمه .
مهيمني مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روش تدريس بازگرداني لغات (SVP)بر بهبود يادآوري لغات در زبان آموزان ايراني.
اسدي هانيه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آموزش رويكردي عاطفي در آموزش زبان انگليسي بعنوان زبان دوم در ايران و ارتباط آن با نوع شخصيتي تفكر گرا - احساس گرا .
شهسواري نسيم(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استنباط و دريافت معلمان زبان انگليسي در ايران حول محور تدريس متفكرانه .
رحمتي يان راضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خواندن رمان هاي احساسي بر تعامل زبان آموزان جوان .
محلوجي خالدي رويا(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه قياسي سطح مكالمه كلاسي دانشجويان سطوح مهارتي مختلف .
مشعشعي اعظم سادات(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يادگيري مشاركتي بر زبان آموزان ايراني در سطح متوسط براي مهارت گفتاري .
عليجاني اميد(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير متفاوت حفظ ابهام موجود در فعاليت هاي خواندن و درك مطلب بر روي عملكرد خواندن دانش آموزان با ميزان تحمل ابهام بالا و پايين .
شيرزادي گلناز(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي برداشت هاي زبان آموزان و معلمان ايراني در مقطع دبيرستان در ارتباط با استراتژي هاي پيشگيري از عوامل موثر در از دست دادن انگيزه .
تختي بنفشه(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اجراي نمايش بر روي گفتار انگليسي دانش آموزان راهنمايي .
گليني راضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارائه هاي كنفرانس تد روي تسلط كلام آكادميك زبان آموزان ايراني .
قرباني سهيلا(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و استانداردسازي آزمون دستور زبان فارسي براي زبان‌آموزان غيرفارسي زبان
ملكي ماريا(تاریخ دفاع: 1394/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين تمايل به ارتباط و سبك هاي پردازش هويت در ميان يادگيرندگان زبان خارجي در ايران .
اكبرزاده حسام الدين(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحقيقي بر احساسات دانش آموزان ايراني در برابر بازخورد اصلاحي شفاهي معلمان در كلاس و ارتباط آن با انگيزه ي آنان .
خوش احوال نظيف طناز(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نسبت دادن عدم تمايل زبان آموزان به برقراري ارتباط توسط مدرسين و فراگيران زبان .
نيك نژاد سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگرش و تفكر زبان آموزان ايراني نسبت به يادگيري زبان به كمك كامپيوتر .
خسرواني پژمان(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزايش آگاهي ميان فرهنگي فراگيران زبان انگليسي از طريق پوشه فرهنگي ، بر روي مهارت هاي تفكر نقادانه .
خزاعي نژاد مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ارزيابي مشاركتي از عملكرد كلاسي در ايجاد حس تعلق اجتماعي در زبان آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان يك زبان خارجي .
جنگي مژگان(تاریخ دفاع: 1395/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تعامل هاي دو نفره و سه نفره بروي توانايي تكلم زبان انگليسي زبان آموزان ايراني .
احمديان نيره(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارزيابي كارمحور بر مهارت شفاهي ( صحبت كردن ) و رفتار تعاملي فراگيران زبان انگليسي ايراني .
نصيري فايزه(تاریخ دفاع: 1395/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجيح فراگيران ايراني زبان خارجي انگليسي در استفاده از همنشيني كلمات در گفتار در مقايسه با نوشتار .
شيري انزر فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اي بر رابطه بين خودسنجي و استفاده ي زبان آموزان ايراني از استراتژي هاي شناختي و فرا شناختي يادگيري لغت .
جعفريان فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اولويت معلمان زن و مرد در استفاده از انواع بازخورد ريكست و نگرش دانش آموزان نسبت به آن .
مدني بي بي سميه(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از اشكال گرافيكي بر درك مطلب شنيداري و اضطراب يادگيرندگان زبان انگليسي .
اميري حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير حاشيه بر يادگيري ضمني واژگان زبان آموزان ايراني .
وفائي مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساز و كار تدوين متون درسي براي فارسي آموزان خارجي از منظر نظريه يادگيري اجتماعي- فرهنگي ويگوتسكي
قليچ خانلو مقدم معصومه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه در مورد برداشت زبان آموزان و معلمين و متخصصان زبان انگليسي در مورد عادلانه بودن آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد دانشگاهها در ايران : يك مطالعه پيمايشي چند بعدي
عليزاده نادر(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نمودارهاي ذهني برحافظه دراز مدت و كوتاه مدت زبان آموزان انگليسي ايراني در موسسات زبان انگليسي
رستم زاده شراره(تاریخ دفاع: 1394/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرگوش دادن به آوازهاي موزيكال بر تلفظ دانش آموزان ايراني
دادخواه فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرات خواندن متون طنزآميز در بهبود توانايي صحبت كردن فراگيرنده هاي زبان انگليسي
كللري سعيد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نگرش دانش آموزان از فعاليت هاي كلاسي آموزش زبان انگليسي در ايران
وفائي الهه(تاریخ دفاع: 1394/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استفاده از روش Mnemonics در يادگيري و به ياد آوران لغات در بين فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران
جوان فر فرح(تاریخ دفاع: 1394/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات جانبي ارزيابي تمرين محور بر روي گسترش دايره لغات زبان آموزان ايراني
ملاكاظمي فريبا(تاریخ دفاع: 1394/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ميزان هماهنگي و اشتراك سيلابس كلاس با اهداف سيلاب اجباري و حاكم .
معتكفي سميه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يادگيري ادغامي با بكارگيري وب كوئست بر روي نوشتار توصيفي يادگيرندگان ايراني زبان انگليسي .
مهرعلي تبار بهمن(تاریخ دفاع: 1393/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كشف و مقايسه نگرش معلمان و يادگيرندگان زبان انگليسي در ارتباط با استفاده از اينترنت براي يادگيري .
احمدي آلاشتي ليلا(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
به تعويق انداختن خواسته ها و ارتباط آن با درك شنيداري زبان آموزان ايراني .
كليدري مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزشي فعاليت هاي بازي - محور بر ميزان يادگيري زبان آموزان با سبك هاي يادگيري متفاوت .
شجاعي ندا سادات(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعتبار آزمون cloze به عنوان يك مقياس عمومي در سنجش مهارت زبان در تحقيقات مرتبط با يادگيري زبان دوم .
احمدوند اكرم(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي باورهاي دانش آموزان در باره ي فعاليت هاي كلاسي بين سطوح مقدماتي و متوسطه در آموزشگاه هاي متفاوت در تهران .
آرزه مهشيد(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سنجش يادگيرنده محور مبتني بر فعاليت بر روي مهارت درك مطلب زبان آموزان ايراني ، نياز به يك ديدگاه جديد در روند فعلي ارزيابي .
قلي زاده فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
پوراسداله احمدي روجا(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The relationship between Willingness to Communicate and Language Learning Strategies
سليم زاده فهيمه(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The correspondence between
رودي رشت آبادي سحرناز(تاریخ دفاع: 1393/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Construct validity of TOEFL
ابراهيمي زينب(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The Effect of Reading Strategy Instruction
سليماني زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كمال گرايي با اضطراب آزمون و درك شنيداري در دانشجويان ايراني زبان انگليسي
نيرو زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين تمايل براي برقراري ارتباط زبان و سيستم خودي انگيزش در ميان زبان آموزان ايراني
صلواتي اميد(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه دلبستگي معلم به دانش آموز و فعاليت كلاسي دانش آموز.....
نوروزي اسبقراني اسماعيل(تاریخ دفاع: 1392/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فرصت تمهيد در گفتار زبان آموزان .....
كشاورزيان علي(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پوشه كار و جلسات مشاوره بر مهارت نوشتاري زبان آموزان ايراني
هدايتي سيده نسيبه(تاریخ دفاع: 1391/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ... روش آموزش تفكر انتقادي در تقويت مهارت ......
مزينانيان مريم(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير متقابل بازخورد اعضاي گروه بر مهارت نوشتاري دانشجويان گروه زبان خارجي دانشگاه سمنان
قاسمي زينب(تاریخ دفاع: 1391/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ميان ميزان خود كارآمدي ادراكي .... فراگيرندگان زبان انگليسي به عنوان يك زبان خارجي در دانشگاه سمنان .....
عامريان محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازي هاي كامپيوتري بر روي يادگيري و پيشرفت دانش لغوي زبان آموزان سطح متوسط
حقيقت پسند محسن(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه قياسي كاربرد راهكارهاي ارتباطي توسط يادگيرنده هايدر كلاس خودگردان و غير خودگردان
جعفري منير(تاریخ دفاع: 1391/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه قياسي بين ارزشيابي عيني و ذهني مهارت نگارش زبان آموزان سطح متوسط
اركاني هدي(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين نمايه زبان آموزان دانشگاه سمنان و موفقيت ايشان در ايجاد متون منسجم و پيوسته
قبالي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1390/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فعاليتهاي كامپيوتر محور مستقل بر مهارت تكلم فراگيران ايراني در سطح مياني زبان انگليسي
يونسي مصطفي(تاریخ دفاع: 1390/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ابزار تحليل كلام بر پيشرفت توانايي هاي صحبت كردن فراگيران پيشرفته انگليسي
اسدي علي(تاریخ دفاع: 1390/03/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رحماني نگار(تاریخ دفاع: 1389/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی متون ترجمه شده ی اسلامی و ادبی (1و2)
بررسی متون ترجمه شده ی اسلامی و ادبی (1و2)
بازاریابی کارا
بازاریابی کارا
انگلیسی تخصصی برای دانشجویان ادبیات فارسی
انگلیسی تخصصی برای دانشجویان ادبیات فارسی
ترجمه ادبی
ترجمه ادبی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
amoradan@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس